Statuten

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

DUIKSCHOOL CORAL DE HAAN V.Z.W.

Gecoördineerde versie opgemaakt na de algemene vergadering van zaterdag 6 februari 2010 en goedgekeurd door de vergadering.

Artikel 1.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Duikschool CORAL De Haan.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8420 De Haan-KlemskerkeClemensstraat 8 en behoort tot het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel:

 • Het aanmoedigen en het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, de sportbeoefening, culturele activiteiten, meer bepaald als beoefening van de duiksport en duikonderricht, alsook alle activiteiten ter bevordering hiervan.
 • Onder elkaar de banden van collegialiteit en vriendschap tot stand brengen.
 • Zij drijft geen nijverheids- of handelszaken.
 • Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Artikel 4.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur: zij kan ten alle tijde ontbonden worden in de vormen en onder de voorwaarden door de wet vereist.

Artikel 5.

De vereniging kan steunende leden, actieve leden, toegevoegde leden en bestuursleden hebben; het aantal actieve leden in niet beperkt doch mag niet minder bedragen dan vier. Evenwel zal het aantal steunende leden in geen geval een vierde van het aantal actieve leden mogen overtreffen. Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht tussen natuurlijke personen.

Artikel 6.

Om als lid te mogen worden aangenomen moet men:

 • In het werkingsjaar de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben
 • Toetreden tot de statuten van de vereniging.
 • Het huishoudelijk reglement aanvaarden.
 • Lidgeld betaald hebben.
 • Alle nodige documenten en attesten, omschreven in het huishoudelijk reglement, voorgelegd hebben.

Artikel 7.

De actieve leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering en verbinden er zich toe:

·De bijdrage per kalenderjaar te betalen, inclusief de bijdrage voor de aangesloten liga, waarvan het bedrag en de betalingstermijn en -wijze door de raad van bestuur zal vastgelegd worden. Naast deze jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap kan de raad van bestuur extra opleidingsvergoeding vragen. Het maximum bedrag dat door de vereniging aan zijn leden kan opgelegd worden is 500€, en is vanaf januari 2005 geïndexeerd volgens de basis van de indexder consumptieprijzen.

·De algemene vergadering bij te wonen.

·Zich te houden aan de statuten van de vereniging en aan het huishoudelijk reglement die worden geacht aanvaard te zijn door de aanvaarding van de statuten.

De toegevoegde leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering maar kunnen zich geen kandidaat stellen voor de raad van bestuur. Zij zijn aan dezelfde bepalingen onderhevig als de actieve leden maar betalen hun bijdrage aan de liga via andere organisaties.

Artikel 8.

Steunende leden zijn zij die door hun raad en door hun bijdrage meewerken aan de bloei van de vereniging.

Deze leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Zij zijn gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen maar zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 9.

Elk lid mag zich uit de vereniging terugtrekken. Het ontslag moet schriftelijk worden gericht aan de voorzitter.

Elk lid zal als ontslagnemend aanzien worden, wanneer hij niet binnen de maand na de datum doorde raad van bestuur bepaald zijn lidgeld heeft betaald en zijn verplichte medische keuring heeft voorgelegd.

De vervaldatum wordt op het verzoek tot betaling van het lidgeld vermeld.

Artikel 10.

Tot de uitsluiting van een lid kan slechts beslist worden door de algemene vergadering der leden, en als dit bij meerderheid van twee derde der aanwezigen uitgesproken wordt.

De belanghebbende moet worden uitgenodigd en mag zijn verdediging voordragen.

De ontslagnemende of uitgesloten leden verliezen alle rechten op de voordelen van de vereniging. Zij kunnen geen enkele aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, zelfs wanneer zij op een andere wijze hebben bijgedragen tot de samenstelling van dit vermogen. Hetzelfde geldt voor de erfgenamen van een afgestorven lid.

Artikel 11.

De schorsing van een lid kan door de voltallige raad van bestuur worden beslist. Het voornemen om een lid te schorsen moet op de uitnodiging voor de vergadering van de raad van bestuur vermeld staan. De belanghebbende zal uitgenodigd worden om zijn verdediging voor te dragen.

De schorsing is enkel geldig tot de eerst volgende algemene vergadering van de leden die zich moet uitspreken over de verder te treffen maatregelen.

Schorsing kan onder dezelfde voorwaarden eveneens worden toegepast op elk lid van de raad van bestuur.

Artikel 12.

Het beheer van de vereniging wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie en ten hoogste acht leden. Deze raad van bestuur laat zich in zijn beheer bijstaan door een uitvoerend comité duikschool en een uitvoerend comité duikclub, waarvan de leden op een eenvoudige meerderheid van stemmen en volgens de normen vastgelegd in het huishoudelijk reglement, door de raad van bestuur aangesteld worden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit minimum drie bestuursleden, die gezamenlijk optreden en die hun beslissingen verantwoorden op de volgende bestuursvergadering.

De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verplichtingen die de vereniging aangaan

Het bestuur vergadert telkens als zij dit nodig acht, maar minimaal eens per trimester.

Bestuursleden welke drie opeenvolgende vergaderingen afwezig zijn, zonder opgave van geldige reden, worden geschorst volgens art 11.

Artikel 13.

De leden van de raad van bestuur worden in functie benoemd en ontlagen door de algemene vergadering der leden, bij geheime stemming en bij meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Zij worden gekozen uitsluitend onder de actieve leden van de vereniging die:

 • Minimum achttien jaar oud zijn.
 • Minstens gebrevetteerd zijn.
 • Minsten twee jaar lid zijn.
 • De vastgelegde functies binnen de raad van bestuur zijn:

  Voorzitter, secretaris, penningmeester, duikschoolhoofd, patrimoniumbeheerder en feestverantwoordelijke, materiaalmeester en medeverantwoordelijke patrimoniumbeheer. Binnen de raad van bestuur mag een lid maximaal twee functies beheren. De verhouding tot de uitvoerende comités wordt door het huishoudelijk reglement bepaald.

Het mandaat van lid van raad van bestuur is vier jaar.

De kandidaturen voor de verantwoordelijke duikonderricht kunnen slechts ingediend worden door actieve leden die een instructeursbrevet NELOS-CMAS kunnen voorleggen.

Wanneer een lid van de raad van bestuur overlijdt of zijn functie in de loop van zijn mandaat opzegt, voorziet de raad van bestuur in zijn voorlopige vervanging tot de eerst volgende algemene vergadering der leden.

Artikel 14.

Elke kandidatuur moet minsten vijf dagen voor de algemene vergadering waarvan de dagorde de verkiezing der leden van de raad van bestuur vermeld, aan de voorzitter schriftelijk worden gericht.

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een lid van de raad van bestuur, zo mede elk einde van een mandaat wordt binnen een maand na de algemene vergadering voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad ingediend.

Artikel 15.

De raad van bestuur kan beraadslagen en beslissingen nemen met minimum aanwezigheid van de helft van de bestuursleden. De beslissingen van agendapunten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt het oudste bestuurslid die taak waar.

De leden van de raad van bestuur verbinden er zich toe de beleidsbeslissingen na te leven en de gepaste discretie in acht te nemen in verband met aangelegenheden van de raad van bestuur.

Artikel 16.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij iedere gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De raad is bevoegd om alle handelingen van beheer in de ruimste zin te verrichten en om huishoudelijke reglementen uit te vaardigen.

De raad is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, en onder meer koop, verkoop en ruil van roerende goederen, huur en verhuurovereenkomsten zonder beperking van duur, alsmede alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en arbitragebedingen; het aanvaarden van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken en van alle zakelijke waarborgen; voorts afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, opheffing en machtiging tot doorhaling, met of zonder kwijting van alle inschrijvingen, beslag en verzet.

Artikel 17.

De algemene vergadering der leden verkiest elk jaar een commissaris der rekeningen die de boekhouding van de vereniging controleert en de raad van bestuur ontlasting kan geven voor het voorbij jaar.

Artikel 18.

De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden bijgehouden. Dit register vermeld de naam, voornaam, woonplaats en datum van toetreding

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of schorsing van leden, door toedoen van de raad van bestuur in dat register ingeschreven worden binnen de acht dagen na bekendmaking via het mededelingenbord.

Geschorste leden ontvangen een aangetekend schrijven.

Alle leden moeten dit register kunnen raadplegen, alsook alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen die voor rekening van de vereniging een mandaat bekleden.

De voorzitter en secretaris ondertekenen die notulen na goedkeuring.

Artikel 19.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. De raad van bestuur kan de algemene vergadering samenroepen telkens als zij dat nuttig oordeelt. Dit gebeurt per gewone brief of E-mail, met de agenda van de vergadering. De oproeping gebeurt te minste 8 dagen vooraf. Zij moet die eveneens samenroepen wanneer een twintigste van de leden dit schriftelijk aanvragen en meteen aanduiden welk punt zij op de dagorde willen brengen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met de gewone meerderheid der stemgerechtigde leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve waar de wet of de statuten het anders bepalen. Een lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten
 • de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement
 • het benoemen en ontslaan van de bestuurders
 • het benoemen en afzetten van de commissaris(sen) van de rekeningen
 • de kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen)
 • het goedkeuren van begrotingen en rekeningen
 • het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
 • het vrijwillig ontbinden van de vereniging
 • het uitsluiten van een lid
 • alle andere gevallen waarin de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen.

Artikel 20.

De algemene statutaire vergadering wordt jaarlijks gehouden voor de aanvang van het tweede kwartaal; deze vergadering is voorbehouden aan de statutaire verkiezingen, aan het kasverslag en aan het nazicht der rekeningen afgesloten op 31 december van het voorgaand jaar.

Op de algemene vergadering brengt de raad van bestuur verslag uit over alle verrichtingen van het verlopen jaar en onderwerpt de jaarlijkse balans, gecontroleerd door de commissaris der rekeningen, aan de goedkeuring van de algemene vergadering. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste één twintigste van de stemgerechtigde leden moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 21.

De algemene vergadering kan de statuten alleen wijzigen of de vereniging ontbinden en in de vereffening stellen, wanneer deze punten op de oproeping vermeld staan en wanneer minstens twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt in de eerste vergadering dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering bijeen geroepen worden, via schriftelijke uitnodiging aan alle leden, die geldig kan besluiten met een twee derden meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. Tussen de twee vergaderingen moet er minimum 15 dagen tussen zijn.

De algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid.

Artikel 22.

Het bezit van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen door haar verworven ten kosteloze of bezwarende titel en dat de wet toelaat te bezitten.

Het maatschappelijk bezit wordt gespijsd door de bijdrage van de leden, de giften en de legaten van de particulieren, de subsidies en alle voordelen waarvan de vereniging wettelijk mag genieten.

Het saldo van een boekjaar behoort toe aan de vereniging en wordt overgedragen naar het volgend boekjaar

Artikel 23.

In geval van ontbinding en vereffening van de vereniging zal het bezit van de vereniging, nadat de schulden werden uitbetaald, verdeeld worden als volgt:

Het bedrag der giften en legaten zal terug worden gekeerd aan de schenker of aan zijn erfgenamen of rechthebbenden, voor zover het recht van terugneming gestipuleerd werd in de akte waardoor de schenking gevestigd werd en dat de vordering ingesteld wordt binnen het jaar, na de publicatie van de akte van ontbinding. Het netto-actief zal worden toegekend aan een gelijkaardig werk of verknocht werk aangeduid door de algemene vergadering.

Artikel 24.

De raad van bestuur zal bij gemeen overleg met de partijen de middelen opzoeken om ieder meningsverschil bij te leggen, hetzij door verzoening of door arbitrage.

Artikel 25.

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk voorzien is blijven de wet van 27 juni 1921 en vervangen door de wet van 2 mei 2002 inzake verenigingen zonder winstoogmerk vantoepassing.

Volgend mandaat bestuursfunctie werd hernieuwd op 06/02/2010:

 • Duikschoolhoofd: De Jonghe Patrick, Waterlandstraat 2, B-8450 Bredene


De Volgende personen maken deel uit van de Raad van Bestuur :

 • Voorzitter:De Loof Serge, Dorpsstraat 20, B-8200 Brugge
 • Secretaris:Verbrugge Nicole, Peter Benoitlaan 7, B-8420 De Haan
 • Penningmeester: Van Hollebeke Guido,Rennersweg 3, B-8000 Brugge
 • Duikschoolhoofd:De Jonghe Patrick, Waterlandstraat 2, B-8450 Bredene
 • Patrimoniumbeheerder enfeestverantwoordelijke:Saelens Francis, Barrierestraat 13, B-8000 Brugge
 • Materiaalmeester en medeverantwoordelijke patrimoniumbeheer:Hoogenboom Youri, Nieuwesteenweg 102, B-8420 De Haan


 
De Voorzitter                                  De secretaris

De Loof Serge                                Nicole Verbrugge

 

Lees 12114 keer Laatst aangepast op vrijdag, 04 januari 2019 10:48

Copyright © 2013 - 2021 Duikschool Coral - De Haan. Alle rechten voorbehouden.